Veřejné toalety

 

Veřejné toalety se dají považovat za drobnou městskou architekturu a jsou doprovodnými objekty v řadě parků a významných míst. Společně s městským mobiliářem dotvářejí jejich charakter. Jejich podobu proto nelze opomíjet a vedle naprosto samozřejmých hygienických kvalit musí splňovat i hodnoty estetické, dá se říci reprezentativní. Toalety jsou koncipovány jako individuální sestavy složené z jednotlivých modulů. Jedná se o vlastni kabinu WC a přidružený technický prostor, z něhož ústi veškeré vnitřní instalace a jejich ovládáni. Jedna z kabin je vždy přizpůsobena pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

 

KONSTRUKCE

WC buňku tvoří monolitický prefabrikovaný železobetonový skelet a dle platných ustanoveni pro slabě vytápěně objekty je opatřen tepelnou izolaci. Základová konstrukce je z montovaných betonových patek. Plášť je dle architektonického řešení volen ke každému místu individuálně, vždy však s důrazným ohledem na ochranu objektu především před vandaly (tj. slinutá neporézní keramika nebo kov). Vstupní dveře jsou nerezové, osazené zabudovaným mincovníkem. Vnitřní zdi jsou obloženy obkladem z neporézní keramiky. Podlaha WC kabiny může být opatřena buď epoxidovým stěrkovým bezespárým systémem, nebo obložena také obkladem z neporézní keramiky. Podlaha je dále temperována topnými rohožemi a odvodněna do podélného kanálku směrem k technické místnosti. Elektrické osvětlení je ovládáno automaticky pohybovým čidlem s prodlouženým časem. Buňky jsou za účelem bezpečnosti a odrazování případných vandalů v noci osvětleny.

 

VYBAVENI BUNĚK

Jednotlivé zařizovací předměty jsou z nerezového materiálu. Každá z hygienických buněk je vybavena WC mísou, popřípadě pisoárem, dále umývadlem, splachovačem, dávkovačem mýdla, zásobníky toaletního papíru, osušek a papírových hygienických WC sedátek, odpadkovým košem, košem na hygienické potřeby a věšákem na oděvy. WC pro osobu se sníženou schopností pohybu je navíc opatřeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. příslušnými madly, speciálním umývadlem a splachovačem.